Zeleň - úvod

Obsahem části Zeleň je hodnocení zeleně na území vybraných MČ z hlediska jejích funkcí, které přináší podrobné informace o jednotlivých plochách zeleně, případně o zjištěných problémech a o možnostech jeho řešení.

Analýza hodnocených jevů se týká následujících typů zeleně.

Uživatelům je k dispozici digitální mapa ploch zeleně s připojenými informacemi o jednotlivých plochách včetně fotografií s doprovodnými texty, případně videozáznamem.

Pro lepší přehled a orientaci v kvalitě ploch je provedeno syntetické zpracování problematiky, které zařazuje plochy podle kvality a významu do kategorií 1 – 5 v rámci jednotlivých typů zeleně. Základními kritérii pro zařazení plochy jsou zejména stávající stav plochy, funkčnost zeleně, zdravotní stav, údržba, druhová skladba dřevin a míra ekologické stability.

Pro každou plochu je dále uvedeno její zařazení z hlediska ochrany přírody a krajiny – zda je plocha nebo její část součástí ZCHÚ, VKP, ÚSES nebo přírodního parku.


   © ENVIS 4, Hlavní město Praha 2008 - 2012  |  Kontakt  |