Mapy s aliasy

Mapový pohled  Alias 
Soubor map   seznam 
Ovzduší   envis_ovzdusi 
Zdroje znečišťování ovzduší (Emise)   envis_emise 
Zvláště velké a velké bodové zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1 dle druhu paliva   ova_r1palivo_envis 
Střední bodové zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2 dle druhu paliva   ova_r2palivo_envis 
Malé plošné zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 3 dle druhu paliva   ova_r3palivo_envis 
Bilance emisí ze stacionárních zdrojů za MČ   ova_bilmcstaczdrcel_envis 
Mobilní zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 4   ova_r4intenzity_envis 
Naměřené koncentrace NOx v ovzduší   ovb_monitoring 
Vypočtené koncentrace ve vybraných uličních kaňonech   ov_kanony 
Imise v referenčních bodech   ov_imiseref_envis 
Modelové pole průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10   ov_modpolekoncpp_envis 
Modelové pole průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého   ov_modpolekoncno2_envis 
Modelové pole průměrných ročních koncentrací benzenu   ov_modpolekoncbzn_envis 
Modelové pole maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého   ov_dobakratmaxkonno2_envis 
Krajina   envis_krajina 
Mapa hodnocené zeleně   zel_zelen 
Mapa přírodních a rekreačních ploch   zel_krajina 
Doporučené turistické trasy   zel_prostupnost 
Hluk   envis_hluk 
Hluková mapa automobilové dopravy - den   hlu_vhmad_den 
Hluková mapa automobilové dopravy - noc   hlu_vhmad_noc 
Hodnocení zdravotních rizik hlukové zátěže   hlu_zdr_rizika 
Envis skupiny   envis_skupiny 
Mobilní zdroje znečištění R4   r4_envis 
Ochrana přírody a krajiny   opk 
Referenční body   ov_imis_rb 
Modelové pole koncentrací   ov_modpolekonc_06 

1. Soubor map

1.2. Ovzduší

1.2.2. Zdroje znečišťování ovzduší (Emise)

1.2.2.2. Zvláště velké a velké bodové zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 1 dle druhu paliva

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
REZZO1_envis   body  REZZO 1 - spalovací procesy, převládající druh paliva
 • tuhá paliva
 • kapalná paliva
 • plynná paliva
 • komunální odpad
 • obnovitelné zdroje energie
 • technologie
 • bez spotřeby paliva
 
rezzo1 
REZZO1_envis   body  REZZO 1 - výkon v MW
 • 0 - 0,5
 • 0,5 - 1
 • 1 - 2
 • 2 - 3
 • 3 - 4
 • 4 - 8
 
rezzo1_mw 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Podkladové rastry
   Digitální referenční mapa - zjednodušená       drm 
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005       orto 

1.2.2.3. Střední bodové zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 2 dle druhu paliva

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
REZZO2_envis   body  REZZO 2 - převládající druh paliva
 • koks
 • hnědé uhlí tříděné
 • dřevo
 • extra lehký topný olej (do 0,2% S)
 • lehký topný olej (do 1% S)
 • nafta
 • bioplyn
 • propan-butan
 • zemní plyn
 • bez spotřeby paliva
 • technologie
 
rezzo2 
REZZO2_envis   body  REZZO 2 - výkon v MW
 • 0 - 0,5
 • 0,5 - 1
 • 1 - 2
 • 2 - 3
 • 3 - 4
 • 4 - 8
 
rezzo2_mw 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Podkladové rastry
   Digitální referenční mapa - zjednodušená       drm 
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005       orto 

1.2.2.4. Malé plošné zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 3 dle druhu paliva

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy územní identifikace
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_mistni 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Plošné zdroje Atem (čtvercová sít)   polygony    ctverce 
REZZO 3 bilance dle MČ   polygony    rezzo3_mc 
REZZO 3 bilance dle UO   polygony 
 • Hranice urbanistických obvodů JPD2 se spotřebou vice 100 GJ
 
rezzo3_uo 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Bloková mapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   Bloková mapa - Ortofoto Praha        

1.2.2.5. Bilance emisí ze stacionárních zdrojů za MČ

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
bilancemc_envis   polygony  Stacionární zdroje - CELKEM (emise v t.rok-1)  st_sources_mc 
Názvy územní identifikace
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_mistni 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Měrné emise za MČ celkem
   bilancemc_envis   polygony  Měrná emise SO2 v g.m-2
 • 0.25
 • 0.5
 • 1
 • 2
 • 3
 • >3
 
so2_bil_mc 
   bilancemc_envis   polygony  Měrná emise NOx v g.m-2
 • 0.5
 • 1
 • 2
 • 5
 • 20
 • >20
 
nox_bil_mc 
   bilancemc_envis   polygony  Měrná emise NO2 v g.m-2
 • 0.03
 • 0.06
 • 0.1
 • 0.15
 • 0.2
 • >0.02
 
no2_bil_mc 
   bilancemc_envis   polygony  Měrná emise tuhých znečišťujících látek v g.m-2
 • 0.25
 • 0.5
 • 1
 • 1.5
 • 2
 • >2
 
pm_bil_mc 
   bilancemc_envis   polygony  Měrná emise suspendované frakce prachu PM10 v g.m-2
 • 0.25
 • 0.5
 • 0.75
 • 1
 • 1.5
 • >1.5
 
pm10_bil_mc 
   bilancemc_envis   polygony  Měrná emise benzenu v g.m-2
 • 0.01
 • 0.03
 • 0.05
 • 0.075
 • 0.1
 • >0.1
 
bzn_bil_mc 
Bloková mapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   Bloková mapa - Ortofoto Praha        

1.2.2.6. Mobilní zdroje znečišťování ovzduší - REZZO 4

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Mobilní zdroje znečištění R4
   Křižovatky   body 
 • úrovňové
 • mimoúrovňové
 • úrovňové
 • mimoúrovňové
 • úrovňové
 • mimoúrovňové
 
krizovatky 
   Speciální zdroje   body 
 • Autobusové nádraží
 • Čerpací stanice PHM
 • Autobusové nádraží
 • Čerpací stanice PHM
 • Autobusová nádraží
 • Čerpací stanice PHM
 
bus_cs 
   Parkoviště a garáže   body 
 • Garáže
 • Parkoviště
 
parkoviste 
   Liniové zdroje   linie  Liniové zdroje dle celkové intenzity automobilové dopravy za 24 h
 • 5000
 • 10000
 • 15000
 • 30000
 • 40000
 • 60000
 • 80000
 • 100000
 
linie 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Podkladové rastry
   Digitální referenční mapa - zjednodušená       drm 
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005       orto 

1.2.3. Měření kvalityovzduší (Imise)

1.2.3.2. Naměřené koncentrace NOx v ovzduší

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Monitoring koncentací Nox ve vybraných lokalitách   body    monitoring 
Názvy územní identifikace
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_mistni 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Podkladové rastry
   Digitální referenční mapa - zjednodušená       drm 
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005       orto 

1.2.4. Modelový výpočet kvality ovzduší

1.2.4.2. Vypočtené koncentrace ve vybraných uličních kaňonech

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Maximální hodinová koncentrace v uličním kaňonu - příspěvek hodnocené ulice k celkové hodnotě   body    kanony 
Názvy územní identifikace
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_mistni 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Podkladové rastry
   Digitální referenční mapa - zjednodušená       drm 
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005       orto 

1.2.4.3. Imise v referenčních bodech

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy územní identifikace
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_mistni 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Referenční body
   Imise v referenčních bodech   body    imise_rb 
   Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích NO2   body    pod_sk_zdr_no2 
   Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích benzenu   body    pod_sk_zdr_bzn 
   Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních PM   body    pod_sk_zdr_pm 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Modelové pole koncentrací
   PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3   polygony 
 • < 20
 • 20 - 25
 • 25 - 30
 • 30 - 40
 • 40 - 60
 • 60 - 80
 
ihrpm10 
   NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 48 µg.m-3   polygony 
 • 18 - 21
 • 21 - 24
 • 24 - 27
 • 27 - 30
 • 30 - 35
 • 35 -40
 • 40 - 50
 • 50 - 60
 
ihrno2 
   Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 9 µg.m-3   polygony 
 • < 0.60
 • 0.60 - 0.70
 • 0.70 - 0.80
 • 0.80 - 1.00
 • 1.00 - 1.20
 • 1.20 - 1.60
 • 1.60 - 2.00
 • 2.00 - 3.00
 • 3.00 - 4.00
 • 4.00 - 6.00
 
ihrbzn 
   NO2, maximální krátkodobé koncentrace, imisní limit pro r.2006 = 240 µg.m-3   polygony 
 • < 75
 • 75 - 100
 • 100 - 150
 • 150 - 200
 • 200 - 300
 • 300 - 400
 • 400 - 600
 • 600 - 800
 
ihkno2 
Podkladové rastry
   Digitální referenční mapa - zjednodušená       drm 
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005       orto 

1.2.4.4. Modelové pole průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3   polygony 
 • < 20
 • 20 - 25
 • 25 - 30
 • 30 - 40
 • 40 - 60
 • 60 - 80
 
ihrpm10 
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.2.4.5. Modelové pole průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 48 µg.m-3   polygony 
 • 18 - 21
 • 21 - 24
 • 24 - 27
 • 27 - 30
 • 30 - 35
 • 35 -40
 • 40 - 50
 • 50 - 60
 • 60 - 80
 
ihrno2 
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.2.4.6. Modelové pole průměrných ročních koncentrací benzenu

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 9 µg.m-3   polygony 
 • < 0.60
 • 0.60 - 0.70
 • 0.70 - 0.80
 • 0.80 - 1.00
 • 1.00 - 1.20
 • 1.20 - 1.60
 • 1.60 - 2.00
 • 2.00 - 3.00
 • 3.00 - 4.00
 • 4.00 - 6.00
 
ihrbzn 
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.2.4.7. Modelové pole maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
NO2, maximální krátkodobé koncentrace, imisní limit pro r.2006 = 240 µg.m-3   polygony 
 • < 75
 • 75 - 100
 • 100 - 150
 • 150 - 200
 • 200 - 300
 • 300 - 400
 • 400 - 600
 • 600 - 800
 
ihrno2 
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.3. Krajina

1.3.2. Mapa hodnocené zeleně

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Neřešené území ( mimo JPD2)   polygony 
 • Neřešené území mimo (JPD2)
 
 
Přírodní a rekreační plochy   polygony    krajina 
Hodnocené plochy zeleně   polygony 
 • lesy
 • přírodě blízké plochy zeleně
 • louky
 • sady a zahrady
 • parky a parkové plochy
 • historická zeleň
 • sídlištní zeleň
 • významná stromořadí
 • hřbitovy
 • rekultivované plochy
 • plochy ležící ladem
 
zelen 
Hodnocené plochy zeleně   polygony 
 • lesy
 • přírodě blízké plochy zeleně
 • louky
 • sady a zahrady
 • parky a parkové plochy
 • historická zeleň
 • sídlištní zeleň
 • významná stromořadí
 • hřbitovy
 • rekultivované plochy
 • plochy ležící ladem
 
zelen_do_100000 
Ochrana přírody a krajiny
   Zvláště chráněná území (ZCHÚ)   polygony    zchu 
   NATURA 2000   polygony    natura 
   Ochranné pásmo ZCH- - definovaná pásmem 50 m   polygony    ochrpasmozchu 
   Ochranné pásmo ZCH- - definovaná parcelami z vyhlášek   polygony    ochrpasmozchu_parc 
   Přírodní parky   polygony    pparky 
   Významný krajinný prvek (registrovaný)   polygony    vkp 
   Přírodovědně hodnotná lokalita   polygony    prirodpam 
   Územní systém ekologické stability   polygony 
 • I5 interakční prvek (funkční)
 • I6 interakční prvek (nefunkční)
 • L1 lokální biocentrum (funkční)
 • L2 lokální biocentrum (nefunkční)
 • L3 lokální biokoridor (funkční)
 • L4 lokální biokoridor (nefunkční)
 • N1 nadregionální biocentrum (funkční)
 • N3 osa nadregionální biokoridoru (funkční)
 • N4 osa nadregionální biokoridoru (nefunkční)
 • R1 regionální biocentrum (funkční)
 • R2 regionální biocentrum (nefunkční)
 • R3 regionální biokoridor (funkční)
 • R4 regionální biokoridor (nefunkční)
 
uses 
   Památné stromy   body 
 • vyhlášené
 
pamstromy 
   Ochranné pásmo památných stromů   polygony    ochrpasmopamstrom 
   Parcely pod CHUZ   polygony  Parcely v chráněném území  vyb_parcely 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.3.3. Mapa přírodních a rekreačních ploch

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Neřešené území ( mimo JPD2)   polygony 
 • Neřešené území mimo (JPD2)
 
 
Fotodokumentace k trase   body    foto 
Problematická místa na doporučených trasách   body    problem 
Doporučené trasy propojující obytnou zástavbu s přírodními a rekreačními plochami   linie 
 • Doporučená trasa naučné stezky
 
trasy 
Naučné stezky   linie    stezky 
Přírodní a rekreační plochy   polygony    krajina 
Hodnocené plochy zeleně   polygony 
 • lesy
 • přírodě blízké plochy zeleně
 • louky
 • sady a zahrady
 • parky a parkové plochy
 • historická zeleň
 • sídlištní zeleň
 • významná stromořadí
 • hřbitovy
 • rekultivované plochy
 • plochy ležící ladem
 
zelen 
Cyklo - aktuální stav
   stojany   body    cyklo_stojany 
   Kritická místa   body 
 • intenzivní automobilový provoz
 • jiné nebezpečí
 • koleje (v ostrém úhlu)
 • nerovný, nekvalitní povrch
 • nesnížený obrubník
 • nezpevněný povrch za vlhka zbahnělý, špatné odvodnění
 • průjezd komplikovanější nebo frekventovanější křižovatkou
 • průjezd zastávkou nebo terminálem veřejné dopravy
 • překážka (závora, sloup, zábrana)
 • příkré stoupání / klesání
 • schody
 • schody s vodící lištou nebo rampičkou
 • zúžení
 • zvýšený pohyb chodců
 
cyklo_kritmista 
   Cyklostezky (bez aut. dopravy)   linie    cyklo_stezky 
   Cyklotrasy   linie    cyklo_trasy 
Cyklo - ostatní
   Stezky podél potoků   linie    cyklo_potoky 
Cyklo - plánovaný stav
   Páteřní cyklotrasy   linie    cyklogenerel_pater 
   Hlavní cyklotrasy   linie    cyklogenerel_hlavni 
   Místní cyklotrasy   linie    cyklogenerel_mistni 
Ochrana přírody a krajiny
   Zvláště chráněná území (ZCHÚ)   polygony    zchu 
   NATURA 2000   polygony    natura 
   Ochranné pásmo ZCH- - definovaná pásmem 50 m   polygony    ochrpasmozchu 
   Ochranné pásmo ZCH- - definovaná parcelami z vyhlášek   polygony    ochrpasmozchu_parc 
   Přírodní parky   polygony    pparky 
   Významný krajinný prvek (registrovaný)   polygony    vkp 
   Přírodovědně hodnotná lokalita   polygony    prirodpam 
   Územní systém ekologické stability   polygony 
 • I5 interakční prvek (funkční)
 • I6 interakční prvek (nefunkční)
 • L1 lokální biocentrum (funkční)
 • L2 lokální biocentrum (nefunkční)
 • L3 lokální biokoridor (funkční)
 • L4 lokální biokoridor (nefunkční)
 • N1 nadregionální biocentrum (funkční)
 • N3 osa nadregionální biokoridoru (funkční)
 • N4 osa nadregionální biokoridoru (nefunkční)
 • R1 regionální biocentrum (funkční)
 • R2 regionální biocentrum (nefunkční)
 • R3 regionální biokoridor (funkční)
 • R4 regionální biokoridor (nefunkční)
 
uses 
   Památné stromy   body 
 • vyhlášené
 
pamstromy 
   Ochranné pásmo památných stromů   polygony    ochrpasmopamstrom 
   Parcely pod CHUZ   polygony  Parcely v chráněném území  vyb_parcely 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.3.4. Doporučené turistické trasy

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Fotodokumentace k trase   body    foto 
Problematická místa na doporučených trasách   body    problemy 
Doporučené trasy propojující obytnou zástavbu s přírodními a rekreačními plochami   linie 
 • Doporučená trasa naučné stezky
 
trasy 
Naučné stezky   linie    stezky 
Cyklo - aktuální stav
   stojany   body    cyklo_stojany 
   Kritická místa   body 
 • intenzivní automobilový provoz
 • jiné nebezpečí
 • koleje (v ostrém úhlu)
 • nerovný, nekvalitní povrch
 • nesnížený obrubník
 • nezpevněný povrch za vlhka zbahnělý, špatné odvodnění
 • průjezd komplikovanější nebo frekventovanější křižovatkou
 • průjezd zastávkou nebo terminálem veřejné dopravy
 • překážka (závora, sloup, zábrana)
 • příkré stoupání / klesání
 • schody
 • schody s vodící lištou nebo rampičkou
 • zúžení
 • zvýšený pohyb chodců
 
cyklo_kritmista 
   Cyklostezky (bez aut. dopravy)   linie    cyklo_stezky 
   Cyklotrasy   linie    cyklo_trasy 
Cyklo - plánovaný stav
   Páteřní cyklotrasy   linie    cyklogenerel_pater 
   Hlavní cyklotrasy   linie    cyklogenerel_hlavni 
   Místní cyklotrasy   linie    cyklogenerel_mistni 
Cyklo - ostatní
   Stezky podél potoků   linie    cyklo_potoky 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.4. Hluk

1.4.2. Hluková mapa automobilové dopravy - den

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Místa referenční měření   body 
 • Opěrné body kalibrace
 • Uživatelsky zadané body případně tiché oblasti
 
hlu_mereni 
Výpočtové body, ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq v dB na fasádách - den
   Přízemí (3m)   body    prizemi 
   1.patro (6m)   body    1p 
   2.patro (9m)   body    2p 
   3.patro (12m)   body    3p 
   4.patro (15m)   body    4p 
   5.patro (18m)   body    5p 
   6.patro (21m)   body    6p 
   7.patro (24m)   body    7p 
   8.patro (27m)   body    8p 
   9.patro (30m)   body    9p 
Hodnocení budov - maximální hodnoty LAeq dosažené na budovách   polygony 
 • LAeq < 50
 • LAeq 50 - 54.9
 • LAeq 55 - 59.9
 • LAeq 60 - 64.9
 • LAeq 65 - 69.9
 • LAeq 70 - 74.9
 • LAeq > 74.9
 
hlu_budovy 
Plošná hluková mapa automobilové dopravy den    
 • LAeq < 50 dB
 • LAeq 50 - 54.9 dB
 • LAeq 55 - 59.9 dB
 • LAeq 60 - 64.9 dB
 • LAeq 65 - 69.9 dB
 • LAeq 70 - 74.9 dB
 • LAeq > 74.9 dB
 
hlu_plocha_do50000 
Plošná hluková mapa automobilové dopravy den    
 • LAeq < 50 dB
 • LAeq 50 - 54.9 dB
 • LAeq 55 - 59.9 dB
 • LAeq 60 - 64.9 dB
 • LAeq 65 - 69.9 dB
 • LAeq 70 - 74.9 dB
 • LAeq > 74.9 dB
 
hlu_plocha 
Liniové zdroje   linie  Vybraná síť komunikací  vyb_komunikace 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
pod_drmblok_06a  rastr  Digitální referenční mapa - čistá   
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.4.3. Hluková mapa automobilové dopravy - noc

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Místa referenční měření   body 
 • Opěrné body kalibrace
 • Uživatelsky zadané body případně tiché oblasti
 
mereni 
Výpočtové body, ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq v dB na fasádách - noc
   Přízemí (3m)   body    prizemi 
   1.patro (6m)   body    1p 
   2.patro (9m)   body    2p 
   3.patro (12m)   body    3p 
   4.patro (15m)   body    4p 
   5.patro (18m)   body    5p 
   6.patro (21m)   body    6p 
   7.patro (24m)   body    7p 
   8.patro (27m)   body    8p 
   9.patro (30m)   body    9p 
Hodnocení budov - maximální hodnoty LAeq dosažené na budovách   polygony 
 • LAeq < 50
 • LAeq 50 - 54.9
 • LAeq 55 - 59.9
 • LAeq 60 - 64.9
 • LAeq 65 - 69.9
 • LAeq 70 - 74.9
 • LAeq > 74.9
 
hlu_budovy 
Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc    
 • LAeq < 50 dB
 • LAeq 50 - 54.9 dB
 • LAeq 55 - 59.9 dB
 • LAeq 60 - 64.9 dB
 • LAeq 65 - 69.9 dB
 • LAeq 70 - 74.9 dB
 • LAeq > 74.9 dB
 
hlu_plocha_do50000 
Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc    
 • LAeq < 50 dB
 • LAeq 50 - 54.9 dB
 • LAeq 55 - 59.9 dB
 • LAeq 60 - 64.9 dB
 • LAeq 65 - 69.9 dB
 • LAeq 70 - 74.9 dB
 • LAeq > 74.9 dB
 
hlu_plocha 
Liniové zdroje   linie  Vybraná síť komunikací  vyb_komunikace 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
pod_drmblok_06a  rastr  Digitální referenční mapa - čistá   
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.4.4. Hodnocení zdravotních rizik hlukové zátěže

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Názvy
   Hranice městských částí   polygony  Názvy městských částí  naz_mc 
   Místopisné názvy   body    naz_misto 
   Katastrální území   polygony  Názvy katastrálních území  naz_ku 
   Názvy ulic   linie    naz_ulic 
Denní doba
   Hodnocení zdravotních rizik - rozložení hlukové zátěže obyvatelsva den, členěno dle základních sídelních jednotek   polygony    hlu_den_riziko 
   Plošná hluková mapa automobilové dopravy den    
 • LAeq < 50 dB
 • LAeq 50 - 54.9 dB
 • LAeq 55 - 59.9 dB
 • LAeq 60 - 64.9 dB
 • LAeq 65 - 69.9 dB
 • LAeq 70 - 74.9 dB
 • LAeq > 74.9 dB
 
hlu_den_plocha 
Noční doba
   Hodnocení zdravotních rizik - rozložení hlukové zátěže obyvatelsva noc, členěno dle základních sídelních jednotek   polygony    hlu_noc_riziko 
   Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc    
 • LAeq < 50 dB
 • LAeq 50 - 54.9 dB
 • LAeq 55 - 59.9 dB
 • LAeq 60 - 64.9 dB
 • LAeq 65 - 69.9 dB
 • LAeq 70 - 74.9 dB
 • LAeq > 74.9 dB
 
hlu_noc_plocha 
Územní identifikace
   Hranice hl. m. Prahy   polygony    pha_hranice 
   Hranice městských částí   polygony    mc_hranice 
   Katastrální území   polygony    ku 
   Adresné body   body    adresy 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel popisných  adr_cp 
   Adresné body   body  Zobrazení čísel orientačních  adr_co 
   ParcelyPraha   polygony  Zobrazení čísel parcelních  par_cisla 
   ParcelyPraha   polygony  Parcelní kresba  parcely 
   Uliční úseky   linie    ulice 
Vodní toky a plochy
   Vltava   polygony    vltava 
   Berounka   polygony    berounka 
   Malé vodní toky (potoky)   linie  Malé vodní toky (potoky)  potoky 
   Vodní plochy   polygony  Vodní plochy  vodplochy 
pod_drmblok_06a  rastr  Digitální referenční mapa - čistá   
Ortofotomapa
   Obrys Prahy   polygony  Obrys Prahy   
   OrtofotoMapa 2005        

1.5. Envis skupiny

1.5.2. Mobilní zdroje znečištění R4

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Křižovatky   body 
 • úrovňové
 • mimoúrovňové
 • úrovňové
 • mimoúrovňové
 • úrovňové
 • mimoúrovňové
 
krizovatky 
Speciální zdroje   body 
 • Autobusové nádraží
 • Čerpací stanice PHM
 • Autobusové nádraží
 • Čerpací stanice PHM
 • Autobusová nádraží
 • Čerpací stanice PHM
 
bus_cs 
Parkoviště a garáže   body 
 • Garáže
 • Parkoviště
 
parkoviste 
Liniové zdroje   linie  Liniové zdroje dle celkové intenzity automobilové dopravy za 24 h
 • 5000
 • 10000
 • 15000
 • 30000
 • 40000
 • 60000
 • 80000
 • 100000
 
linie 

1.5.3. Ochrana přírody a krajiny

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Zvláště chráněná území (ZCHÚ)   polygony    zchu 
NATURA 2000   polygony    natura 
Ochranné pásmo ZCH- - definovaná pásmem 50 m   polygony    ochrpasmozchu 
Ochranné pásmo ZCH- - definovaná parcelami z vyhlášek   polygony    ochrpasmozchu_parc 
Přírodní parky   polygony    pparky 
Významný krajinný prvek (registrovaný)   polygony    vkp 
Přírodovědně hodnotná lokalita   polygony    prirodpam 
Územní systém ekologické stability   polygony 
 • I5 interakční prvek (funkční)
 • I6 interakční prvek (nefunkční)
 • L1 lokální biocentrum (funkční)
 • L2 lokální biocentrum (nefunkční)
 • L3 lokální biokoridor (funkční)
 • L4 lokální biokoridor (nefunkční)
 • N1 nadregionální biocentrum (funkční)
 • N3 osa nadregionální biokoridoru (funkční)
 • N4 osa nadregionální biokoridoru (nefunkční)
 • R1 regionální biocentrum (funkční)
 • R2 regionální biocentrum (nefunkční)
 • R3 regionální biokoridor (funkční)
 • R4 regionální biokoridor (nefunkční)
 
uses 
Památné stromy   body 
 • vyhlášené
 
pamstromy 
Ochranné pásmo památných stromů   polygony    ochrpasmopamstrom 
Parcely pod CHUZ   polygony  Parcely v chráněném území  vyb_parcely 

1.5.4. Referenční body

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
Imise v referenčních bodech   body    imise_rb 
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích NO2   body    pod_sk_zdr_no2 
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích benzenu   body    pod_sk_zdr_bzn 
Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních PM   body    pod_sk_zdr_pm 

1.5.5. Modelové pole koncentrací

Téma  Geometrie  Popis  Alias 
PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3   polygony 
 • < 20
 • 20 - 25
 • 25 - 30
 • 30 - 40
 • 40 - 60
 • 60 - 80
 
ihrpm10 
NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 48 µg.m-3   polygony 
 • 18 - 21
 • 21 - 24
 • 24 - 27
 • 27 - 30
 • 30 - 35
 • 35 -40
 • 40 - 50
 • 50 - 60
 
ihrno2 
Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 9 µg.m-3   polygony 
 • < 0.60
 • 0.60 - 0.70
 • 0.70 - 0.80
 • 0.80 - 1.00
 • 1.00 - 1.20
 • 1.20 - 1.60
 • 1.60 - 2.00
 • 2.00 - 3.00
 • 3.00 - 4.00
 • 4.00 - 6.00
 
ihrbzn 
NO2, maximální krátkodobé koncentrace, imisní limit pro r.2006 = 240 µg.m-3   polygony 
 • < 75
 • 75 - 100
 • 100 - 150
 • 150 - 200
 • 200 - 300
 • 300 - 400
 • 400 - 600
 • 600 - 800
 
ihkno2 

Seznam témat

Uliční úseky

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt Podklady\UlicUseky\UlicUseky.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
NUVP  text  název ulice 

Názvy ulic

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt Podklady\UlicUseky\NazUlic.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
NUVP  text  název ulice 

Hranice městských částí

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt Podklady\SpravCelky\MestCasti.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NMC_INFO  text  Název městské části 
AREA  číslo  Rozloha 

Bloková mapa základní

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt Podklady\SpravCelky\bmz.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
VYUZITI  číslo  Využití 

Obrys Prahy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt Podklady\SpravCelky\Odvozene\ObrysPrahy\ObrysPrahy_zpol.shp
Geometrie polygony

Hranice hl. m. Prahy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt Podklady\SpravCelky\Odvozene\ObrysPrahy\ObrysPrahy_pol.shp
Geometrie polygony

Vodní plochy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt Podklady\PodkladVoda\VodniPlochy.shp
Geometrie polygony

Malé vodní toky (potoky)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt Podklady\PodkladVoda\MaleToky.shp
Geometrie linie
Tematické třídění T9-030-20
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Název malého vodního toku 
PRITOK  text  Název přítoku 

Adresné body

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
NVKP  text  Název ulice 
CPOP  číslo  Číslo popisné 
COR  text  Číslo orientační 
NMC  text  Městská část 
PSC_TXT  text  PSČ 

Neřešené území ( mimo JPD2)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NMC_INFO  text  Název městské části 
AREA  číslo  Rozloha 
NMC  text   
JPD  text   
MC_ID  číslo   

OrtofotoMapa 2005

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj IMAGE (ENVIS_RASTRY)
Soubor / objekt praha2006.hrr
Alias orto2005

Bloková mapa - Ortofoto Praha

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj IMAGE (ENVIS_RASTRY)
Soubor / objekt bloko-orto.hrr
Alias blokorto

Digitální referenční mapa - zjednodušená

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj IMAGE (ENVIS_RASTRY)
Soubor / objekt pod_drmblok_06b.hrr
Alias drmblok

Plošná hluková mapa automobilové dopravy den

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj IMAGE (ENVIS_RASTRY)
Soubor / objekt hluk\HlukGridDen.asc

Plošná hluková mapa automobilové dopravy noc

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj IMAGE (ENVIS_RASTRY)
Soubor / objekt hluk\HlukGridNoc.asc

Mc_jpd2

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt Podklady\Mc_jpd2.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NMC  text   

Přírodní parky

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\pparky.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Název 

Významný krajinný prvek (registrovaný)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\vkp.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Název 

Místa referenční měření

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt hluk\Mista_mereni.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PROT_FILE  text  Měřící protokol 

Křižovatky

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\Zdroje\krizovatky_envis.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
TYP  text  Typ 
IDENT  text  Id zdroje 
SO2_TROK  číslo  Oxid siřičitý 
NOX_TROK  číslo  Oxidy dusíku 
NO2_TROK  číslo  Oxid dusičitý 
PM_TROK  číslo  Tuhé částice 
PM10_TROK  číslo  Tuhé částice frakce PM10 
PM25_TROK  číslo  Tuhé částice frakce PM 2,5 
BZN_TROK  číslo  Benzen 
CO_TROK  číslo  Oxid uhelnatý 
CH_TROK  číslo  Uhlovodíky 
VOC_TROK  číslo  Těkavé organické látky 
FORM_TROK  číslo  Formaldehyd 

Liniové zdroje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\Zdroje\liniove_zdroje_envis.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
ID  text  identifikace zdroje 
DELKA  číslo  Délka úseku 
OA  číslo  Intenzita osobní automobily 
NA  číslo  Intenzita nákladní automobily vč. autobusů 
NL  číslo  Intenzita - lehké nákladní automobily 
NT  číslo  Intenzita - těžké nákladní automobily 
BUS  číslo  Intezita - autobusy 
IAD  číslo  Celková intenzita automobilové dopravy 
SO2_TR  číslo  Oxid siřičitý 
NOX_TR  číslo  Oxidy dusíku 
NO2_TR  číslo  Oxid dusičitý 
PM_TR  číslo  Tuhé částice 
PM10_TR  číslo  Tuhé částice frakce PM 10 
PM25_TR  číslo  Tuhé částice frakce PM 2,5 
BZN_TR  číslo  Benzen 
CO_TR  číslo  Oxid uhelnatý 
CH_TR  číslo  Uhlovodíky 
VOC_TR  číslo  Těkavé organické látky 
FORM_TR  číslo  Formaldehyd 
HLUK_DEN  číslo  Hluková imise automobilového provozu (denní) 
HLUK_NOC  číslo  Hluková imise automobilového provozu (noční) 

Parkoviště a garáže

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\Zdroje\park_gar_envis.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
TYP  text  Typ 
NAZEV_  text  Název 
IDENT  text  Id zdroje 
KAPACITA  číslo  Kapacita 
SO2_TR  číslo  Oxid siřičitý 
NOX_TR  číslo  Oxidy dusíku 
NO2_TR  číslo  Oxid dusičitý 
PM_TR  číslo  Tuhé částice 
PM10_TR  číslo  Tuhé částice frakce PM 10 
PM25_TR  číslo  Tuhé částice frakce PM 2,5 
BZN_TR  číslo  Benzen 
CO_TR  číslo  Oxid uhelnatý 
CH_TR  číslo  Uhlovodíky 
VOC_TR  číslo  Těkavé organické látky 
FORM_TR  číslo  Formaldehyd 

Speciální zdroje

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\Zdroje\specialni_zdroje_envis.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
TYP  text  Typ 
IDENT  text  Id zdroje 
SO2_TR  číslo  Oxid siřičitý 
NOX_TR  číslo  Oxidy dusíku 
NO2_TR  číslo  Oxid dusičitý 
PM_TR  číslo  Tuhé částice 
PM10_TR  číslo  Tuhé částice frakce PM 10 
PM25_TR  číslo  Tuhé částice frakce PM 2,5 
BZN_TR  číslo  Benzen 
CO_TR  číslo  Oxid uhelnatý 
CH_TR  číslo  Uhlovodíky 
VOC_TR  číslo  Těkavé organické látky 
FORM_TR  číslo  Formaldehyd 

Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích benzenu

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\ImiseRefBody\podilbzn_envis.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
BOD  číslo  Líslo referenčního bodu 
BODOVE  číslo  Bodové zdroje 
PLOSNE  číslo  Plošné zdroje 
LINIOVE  číslo  Doprava 
TRANSFERY  číslo  Transfery 

Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích NO2

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\ImiseRefBody\podilno2_envis.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
BOD  číslo  Číslo referenčního bodu 
BODOVE  číslo  Bodové zdroje 
PLOSNE  číslo  Plošné zdroje 
LINIOVE  číslo  Doprava 
TRANSFERY  číslo  Transfery 

Podíly skupin zdrojů na průměrných ročních PM

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\ImiseRefBody\podilpm10_envis.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
BOD  číslo  Líslo referenčního bodu 
BODOVE  číslo  Bodové zdroje 
PLOSNE  číslo  Plošné zdroje 
LINIOVE  číslo  Doprava 
TRANSFERY  číslo  Transfery 
SP  číslo  Sekundérní prašnost 

Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 9 µg.m-3

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\ImisMapy\IHrBZN_envis.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
LOWER  číslo   
UPPER  číslo   
GRIDCODE  číslo   

NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit s mezí tolerance pro r.2006 = 48 µg.m-3

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\ImisMapy\IHrNO2_envis.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
LOWER  číslo   
UPPER  číslo   

PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\ImisMapy\IHrPM10_envis.shp
Geometrie polygony

bilancemc_envis

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\StatZdroje\bilancemc_envis.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NMC  text  Název Mč 
C_SO2  číslo  Emise oxidu siřičitého  
C_NOX  číslo  Emise oxidů dusíku  
C_NO2  číslo  Emise oxidu dusičitého 
C_TZL  číslo  Emise tuhých znečišťujících látek 
C_PM10  číslo  Emise suspendované frakce prachu PM10 
C_BNZ  číslo  Emise benzenu 
N_SO2  číslo  Měrná emise oxidu siřičitého  
N_NOX  číslo  Měrná emise oxidů dusíku  
N_NO2  číslo  Měrná emise oxidu dusičitého 
N_TZL  číslo  Měrná emise tuhých znečišťujících látek 
N_PM10  číslo  Měrná emise suspendované frakce prachu PM10 
N_BNZ  číslo  Měrná emise benzenu 

REZZO1_envis

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\StatZdroje\REZZO1_envis.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
PROVOZ  text  Název lokality 
ULICE  text  Název ulice 
DRUH_EMI  text  Druh emise 
SO2  číslo  Emise oxidu siřičitého 
NOX  číslo  Emise oxidů dusíku 
NO2  číslo  Emise oxidu dusičitého 
CO  číslo  Emise oxidu uhelnatého 
TE  číslo  Tuhé znečišťující látky 
PM10  číslo  Suspendované částice prachu PM10 
BENZEN  číslo  Emise benzenu 
VOC  číslo  Emise VOC 
CUPR  číslo  Roční spotřeba černého uhlí tříděného 
JITU  číslo  Roční spotřeba jiného tuhého paliva  
KODP  číslo  Roční spotřeba komunálního odpadu 
JIBI  číslo  Roční spotřeba jiné biomasy  
TTO  číslo  Roční spotřeba těžkého topného oleje  
ELTO  číslo  Roční spotřeba extra lehkého topného  
ZP  číslo  Roční spotřeba zemního plynu 
BP  číslo  Roční spotřeba bioplynu 
VYKON_MW  číslo  Instalovaný tepelný výkon zdroje 
DIVISION  text  Převládající druh paliva 

REZZO2_envis

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\StatZdroje\REZZO2_envis.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Druh zdroje 
PROVOZ  text  Název zdroje 
ULICE  text  Název ulice 
DRUH_EMI  text  Druh emise 
SO2  číslo  Emise oxidu siřičitého 
NOX  číslo  Emise oxidů dusíku 
NO2  číslo  Emise oxidu dusičitého 
TE  číslo  Tuhé znečišťující látky 
PM10  číslo  Suspendované částice prachu PM10 
CO  číslo  Emise oxidu uhelnatého 
BENZEN  číslo  Emise benzenu 
VOC  číslo  Emise VOC 
VYKON_MW  číslo  Instalovaný tepelný výkon zdroje 
DIVISION  text  Převládající druh paliva 

Novinky

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt portal\Novinky.dbf
Veřejné sloupce Typ Alias
DATUM  datum/čas   
NADPIS  text   
TEXT1  text   
TEXT2  text   
PODPIS  text   

Parcely pod CHUZ

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\ChranUzemi\Odvozene\VyberParcel.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
PARCELA  text  číslo parcely 
VYUZITI  číslo  využití parcely 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\ChranUzemi\ChranenaUzemi.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Název  
ROZLOHA_M2  číslo  Rozloha  
VYHLASKA  text  Číslo vyhlášky 
KATEGORIE  text   

Ochranné pásmo ZCH- - definovaná pásmem 50 m

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\ChranUzemi\OchrPasma50m.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV_  text  Název 
ROZLOHA_M_  číslo  Rozloha 

Ochranné pásmo ZCH- - definovaná parcelami z vyhlášek

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\ChranUzemi\OchrPasmaParc.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Název 
ROZLOHA_M2  číslo  Rozloha 

Přírodovědně hodnotná lokalita

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\PrirodPamatky\PrirodPam.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
KATASTRU  text  název katastru 
CIS_KAT  text  číslo parcely 

Ochranné pásmo památných stromů

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\Stromy\OchrPasnoPamStrom.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV  text  Název lokality 

Památné stromy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\Stromy\PamStromy.shp
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
JMENO  text  Název lokality 
NAME  text  Name locality 
DRUH_C  text  Druh stromu  
DRUH_AN  text  Name tree  
DRUH_L  text  Druh stromu - latinský název 
VEK  číslo  Stáří stromu 

NO2, maximální krátkodobé koncentrace, imisní limit pro r.2006 = 240 µg.m-3

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\ImisMapy\ihkno2_envis.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
LOWER  číslo  dolní mez intervalu, koncentrace  
UPPER  číslo  horní mez intervalu, koncentrace  
GRIDCODE  číslo   

Plošné zdroje Atem (čtvercová sít)

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt ovzdusi\Zdroje\pz_ctverce.shp
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
ID  text  ID zdroje 

Naučné stezky

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Soubor / objekt krajina\nauc_stezky.shp
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
NAZEV_NS  text  Název naučné stezky 
NMC  text  Městská část 

Hodnocení budov - maximální hodnoty LAeq dosažené na budovách

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
NKU  text  Název k.ú. 
CPCE  číslo  Číslo domovní (evidenční) 
HLUK_DEN  číslo  Max LAeq den 
HLUK_NOC  číslo  Max LAeq noc 
VYSKA  číslo  Výška  

NATURA 2000

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
SITECODE  text  Kód lokality 
SITENAME  text  Název 
AREA_HA  číslo  Rozloha 
BIOGEOGOBL  text  Biogeografická oblast 
NAVRHKATEG  text  Navrhovaná kategorie ZCHÚ 
ODKAZWWW  text  Odkaz www 

Hodnocené plochy zeleně

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
SO  text  Správní obvod 
NMC  text  Název MČ 
DATUMPR  datum/čas  Datum průzkumu 
KATEG_DS  text  Kategorizace ploch dle jejich kvality a významu 
POPISPLO  text  Popis plochy 
PROBLEMY  text  Popis problému 
DOPOR  text  Doporučení 
WWW  text  WWW lokality 
TYP  text  Typ 
ZCHU  číslo  Součást ZCHU 
VKP  číslo  Součást VKP 
USES  číslo  Součást USES 
PRP  číslo  Součást přírodního parku 
KRAJINA  číslo  Součást mapy "Krajina" 
REKRPOT  text  Popis rekreačního potenciálu 
MAPA  text  Přehledová mapa 
DATUM  datum/čas  Datum 
AUTOR  text  Autor 
POPIS  text  Popis 
GPS  text  Poloha GPS 
FOTO  text  Foto 
VID_DATUM  datum/čas  Datum 
VID_AUTOR  text  Autor 
VID_POPIS  text  Popis 
VID_VIDE_LNK  text  Video 
KOD_P  text   

Územní systém ekologické stability

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
KOD_PRVKU  text  Kód prvku 
C_PLOCHY  text  Číslo plochy 
DESC  text  Popis prvku 

Problematická místa na doporučených trasách

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
SO  text  Správní obvod 
NMC  text  Název městské části 
POPISBOD  text  Popis problematického místa 
FOTO  text   

Doporučené trasy propojující obytnou zástavbu s přírodními a rekreačními plochami

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie linie
Veřejné sloupce Typ Alias
SO  text  Správní obvod 
NMC  text  Název městské části 
POPISLIN  text  Popis trasy 
MAPA  text  Orientační mapka trasy 
POPIS  text  Popis 
DATUM  datum/čas  Datum 
AUTOR  text  Autor 
GPS  text  Poloha GPS 
FOTO  text  Foto 
KOD_L  číslo   

Monitoring koncentací Nox ve vybraných lokalitách

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
DATUM_OD  datum/čas  Datum měření od 
DATUM_DO  datum/čas  Datum Měření do 
NOX  číslo  Naměřená koncentrace oxidů dusíku 
BOD  číslo  Id Bodu 
POPIS  text  Popis umístění 
CELKEM_OD  datum/čas  Měřeno od 
CELKEM_DO  datum/čas  Měředo do 
NOX_PRUM  číslo  Průměrná koncentrace Oxidů dusíku 

REZZO 3 bilance dle MČ

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
ID_GIS  číslo   
SO2  číslo  Emise oxidu siřičitého 
NOX  číslo  Emise oxidů dusíku 
NO2  číslo  Emise oxidu dusičitého 
TE  číslo  Tuhé znečišťující látky 
PM10  číslo  Suspendované částice prachu PM10 
CO  číslo  Emise oxidu uhelnatého 
BNZ  číslo  Emise Benzenu 
VOC  číslo  Emise VOC 

REZZO 3 bilance dle UO

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
UO  číslo  Urbanistický obvod 
UO_NM  text  Název urbanistického obvodu 
MC_NM  text  Název MČ 
SO2  číslo  Emise oxidu siřičitého 
NOX  číslo  Emise oxidů dusíku 
NO2  číslo  Emise oxidu dusičitého 
TE  číslo  Tuhé znečišťující látky 
PM10  číslo  Suspendované částice prachu PM10 
CO  číslo  Emise oxidu uhelnatého 
BNZ  číslo  Emise Benzenu 
VOC  číslo  Emise VOC 

Přírodní a rekreační plochy

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie polygony
Veřejné sloupce Typ Alias
SO  text  Správní obvod 
NMC  text  Název MČ 
DATUMPR  datum/čas  Datum průzkumu 
KATEG_DS  text  Kategorizace ploch dle jejich kvality a významu 
POPISPLO  text  Popis plochy 
PROBLEMY  text  Popis problému 
DOPOR  text  Doporučení 
WWW  text  WWW lokality 
TYP  text  Typ 
ZCHU  číslo  Součást ZCHU 
VKP  číslo  Součást VKP 
USES  číslo  Součást USES 
PRP  číslo  Součást přírodního parku 
KRAJINA  číslo  Součást krajiny 
REKRPOT  text  Popis rekreačního potenciálu 
MAPA  text  Náhledová mapa 
POPIS  text  Popis 
DATUM  datum/čas  Datum 
AUTOR  text  Autor 
GPS  text  Poloha GPS 
FOTO  text  Foto 
VID_DATUM  datum/čas  Datum 
VID_AUTOR  číslo  Autor 
VID_POPIS  text  Popis 
VID_VIDEO_LNK  text  Video 
KOD_P  text   

Imise v referenčních bodech

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
BOD  číslo  Číslo referenčního bodu 
N2_IHR  číslo  NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 48 µg.m-3, stav 2006 
N2_IHK  číslo  NO2, maximální hodinové koncentrace, imisní limit = 240 µg.m-3, stav 2006 
N2_PRE  číslo  NO2, doba překročení limitu pro maximální hodinové koncentrace, toler. 18 případů/rok, stav 2006 
BZ_IHR  číslo  Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 9 µg.m-3, stav 2006 
BZ_IHK  číslo  Benzen, maximální hodinové koncentrace, imisní limit v LR není stanoven, stav 2006 
PM_IHR  číslo  PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3, stav 2006 
PM_IHK  číslo  PM10, maximální hodinové koncentrace, imisní limit v ČR není stanoven 
MAPA  text  Poloha referenčního bodu 
NO_IDENT  text  Identifikátor zdroje (NO2)  
NO_NAZEV  text  Název zdroje (NO2) 
NO_SKUPINA  text  Typ zdroje (NO2) 
NO_PRISP  číslo  Příspěvek k průměrné roční koncentraci (NO2) 
NO_PODIL  číslo  Podíl na roční průměrné koncentraci (NO2) 
NO_MAP  text  Situační mapa 
BZN_IDENT  text  Identifikátor zdroje (BZN) 
BZN_NAZEV  text  Název zdroje (BZN) 
BZN_SKUPINA  text  Typ zdroje (BZN) 
BZN_PRISP  číslo  Příspěvek k průměrné roční koncentraci (BZN)  
BZN_PODIL  číslo  Podíl na roční průměrné koncentraci (BZN)  
BZN_MAP  text  Situační mapa 
PM_IDENT  text  Identifikátor zdroje (PM10) 
PM_NAZEV  text  Název zdroje (PM10) 
PM_SKUPINA  text  Typ zdroje (PM10) 
PM_PRISP  číslo  Příspěvek k průměrné roční koncentraci (PM10)  
PM_PODIL  číslo  Podíl na roční průměrné koncentraci (PM10)  
PM_MAP  text  Situační mapa 

Fotodokumentace k trase

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
POPIS  text  Popis 
DATUM  datum/čas  Datum 
AUTOR  text  Autor 
GPS  text  Poloha GPS 
FOTO  text  Foto 

Maximální hodinová koncentrace v uličním kaňonu - příspěvek hodnocené ulice k celkové hodnotě

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj SHAPEFILE (ENVIS_DATA)
Geometrie body
Veřejné sloupce Typ Alias
ID  číslo  ID kaňonu 
JMENO  text  Název kaňonu 
IHK_NOX_P  číslo  Oxidy dusíku (P) 
IHK_NOX_L  číslo  Oxidy dusíku (L) 
IHK_CO_P  číslo  Oxid uhelnatý (P) 
IHK_CO_L  číslo  Oxid uhelnatý (L) 
IHK_PM10_P  číslo  Tuhé častice frakce PM 10 (P) 
IHK_PM10_L  číslo  Tuhé častice frakce PM 10 (L) 
IHK_BZN_P  číslo  Benzen (P) 
IHK_BZN_L  číslo  Benzen (L) 
text  Vysvětlivka indexu (P) 
text  Vysvětlivka indexu (L) 
IMG_GRAF  text  Kliknutím zobrazíte graf v plné velikosti  

ortofoto_sever

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj WMS (výchozí)
Soubor / objekt [ortofoto_sever] pdu_wms_v2/ortofoto_sever

ortofoto_jih

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj WMS (výchozí)
Soubor / objekt [ortofoto_jih] pdu_wms_v2/ortofoto_jih

nazvy_ulic

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj WMS (výchozí)
Soubor / objekt [nazvy_ulic] pdu_wms_v2/nazvy_ulic

adr_popis

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj WMS (výchozí)
Soubor / objekt [adr_popis] pdu_wms_v2/adr_popis

adr

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj WMS (výchozí)
Soubor / objekt [adr] pdu_wms_v2/adr

mc_popis

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj WMS (výchozí)
Soubor / objekt [mc_popis] pdu_wms_v2/mc_popis

mc_hranice

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj WMS (výchozí)
Soubor / objekt [mc_hranice] pdu_wms_v2/mc_hranice

ku_popis

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj WMS (výchozí)
Soubor / objekt [ku_popis] pdu_wms_v2/ku_popis

ku_hranice

Popisný údaj Hodnota
Datový zdroj WMS (výchozí)
Soubor / objekt [ku_hranice] pdu_wms_v2/ku_hranice